สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ ร่วมประชุมวิชาการ Technical Committee (TC) ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

Last updated: 26 Apr 2018  |  1091 Views  | 

สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ ร่วมประชุมวิชาการ Technical Committee (TC) ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

โครงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ Technical Committee (TC) Week 4 ของ Standard and Metrology Institute of Islamic Countries (SMIIC) ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 15 – 21 เมษายน 2561 เนื่องด้วยสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศมุสลิมหรือ SMIIC ดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ Technical Committee (TC) Week 4 ในวันที่ 16 – 20 เมษายน 2561 ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการในประเด็นต่างๆ ด้านมาตรฐานฮาลาลทั้งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ระบบการจัดการด้านฮาลาล เป็นต้น โดยประเทศไทยได้รับโอกาสและเข้าไปมีบทบาทเป็นคณะทำงานชุดต่างๆ ในงานวิชาการด้านมาตรฐานและมาตรวิทยามากยิ่งขึ้น เนื่องจาก OIC/SMIIC มองเห็นว่าฮาลาลประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศอื่นๆ ในการพัฒนาฮาลาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลและการวางระบบมาตรฐานฮาลาลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” นั้น
ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการวิชาการมากกว่า 45 คน จากกว่า 14 ประเทศ โดยในวันแรกเริ่มด้วยการประชุม SMIIC/CCA ในการพิจารณาหลักการจัดทำข้อกำหนดในการประเมินหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลของประเทศต่างๆ ให้มีความสอดคล้องต้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จริยธรรมอิสลาม และคำนิยามต่างๆ จากนั้นเป็นการพิจารณาร่วมกันในการปรับปรุงมาตรฐานอาหาร (ปี 2011) ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น การเชือดสัตว์ การทำให้สัตว์สลบ สัตว์น้ำ แอลกอฮอล์ สิ่งที่มาจากมนุษย์ เป็นต้น ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว ฮาลาล ระบบการจัดการและบริการฮาลาล ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณากันในหลายประเด็นเนื่องจากการพิจารณาจะแตกต่างกับมาตรฐานฮาลาลด้านอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ประเทศไทยได้รับโอกาสในการนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์และทดสอบสารต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามในเครื่องสำอางค์ร่วมกับประเทศมาเลเซียเพิ่มเติมจากมาตรฐานเครื่องสำอางค์ที่เพิ่งออกมา
การประชุมในครั้งนี้นำไปสู่การสร้างมาตรฐานฮาลาลในด้านต่างๆ ที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น การให้การรับรอง (Accreditation) หน่วยตรวจรับรอง (Certification Bodies) การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทั้งประเทศมุสลิมและไม่ใช่ประเทศมุสลิม ซึ่งก่อให้เกิดความแข็งแกร่งในการพัฒนาฮาลาลทั่วโลกต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy